Leasing Financiar

Çfarë është leasing financiar për automjete?

Thelbi i qirasë financiare është financimi i cmimit të blerjes së automjetit, me qëllim që në fund te periudhës Qiramarrësi të përfitoje pronësinë për automjetin, objekt të qirasë financiare. 

Në proceduren e financimit përfshihen tri entitete: Koncesionari në cilesinë e shitësit të automjetit, Qiramarrësi në cilësinë e përdoruesit të objektit të qirasë financiare, i cili brenda periudhës së dakortuar kryen pagesat sipas kësteve mujore të përcaktuara dhe kompania e leasing si një ndërmjetës (financiar) në këtë biznes. Me pagesën e plotë të kësteve mujore, Qiramarrësi bëhet pronar i automjetit.

Informacion bazë:

 • Normë interesi e ndryshueshme me marzh fiks minimumi 5.5% + Euribor 3 mujor
 • Parapagimi varion nga 20 % në 50% të cmimit bruto të blerjes së automjetit.
 • Periudha e financimit nga 6 muaj - 60 muaj
 • Komision administrimi 1.75% në shumen e financimit
 • Monedha ne Eur
 • Këste të barabarta që përfshijne principal + interes mujor.
 • Objekti i qirasë financiare është si kolateral/ garanci në procesin e financimit
 • Sigurim  kasko i plotë nga vjedhjet, demtimet.
 • Sigurim i detyrueshëm TPL

Partnerët tanë

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Das Weltauto

Leasing Operacional - Personat Fizikë

Dokumentacioni i kërkuar për financim për klientët Person Fizik:

 • Formulari i aplikimit në formatin e caktuar për klientin person fizik
 • Dokumenti i identifikimit të klientit ( kartë identiteti, pasaportë )
 • Certifikata e regjistrimit ( Nipt-i )
 • Ekstrakti historik nga QKR me vulë të njomë
 • Pasqyrat financiare për 2 vitet e fundit ( nqs është subjekt me bilanc )
 • Vërtetim nga organi tatimor për detyrimet tatimore ( vërtetim me vulë dhe firmë )
 • Lëvizje llogarie bankare  ( për të paktën 6 muajt e fundit )
 • Oferta e koncesionarit ( e firmosur dhe e vulosur )
 • Oferta e financimit ( e firmosur nga klienti )
 • Klauzola për kërkim në regjistrin e kredisë

Leasing financiar - Personat juridikë

Dokumentacioni i kërkuar për financim për klientët Person Juridikë:

 •  Formulari i aplikimit në formatin e caktuar për klientin person juridik
 • Dokumenti i identifikimit të klientit ( kartë identiteti, pasaportë për të gjithë aksionerët me zotërim të 25% ose më shumë të aksioneve  )
 • Certifikata e regjistrimit ( Nipt-i )
 • Ekstrakti historik nga QKB me vulë të njomë
 • Pasqyrat financiare per 2 vitet e fundit
 • Vërtetim nga organi tatimor për detyrimet tatimore ( vertetim me vulë dhe firmë )
 • Lëvizje llogarie bankare  ( për të paktën 6 muajt e fundit , të firmosura dhe vulosura)
 • Struktura e pronësisë së kompanisë ( e firmosur dhe vulosur nga kompania )
 • Oferta e koncesionarit ( e firmosur dhe e vulosur )
 • Oferta e financimit ( e firmosur nga klienti)
 • Klauzola për kërkim në regjistrin e kredisë

Leasing financiar - Personat Individë

Dokumentacioni i kërkuar për financim për klientët Individë:

 •  Formulari i aplikimit në formatin e caktuar për klientin individ.
 • Formulari i pagave i plotësuar dhe verifikuar nga punëdhënësi(Vërtetim page)
 • Dokumenti i identifikimit të klientit ( kartë identiteti, pasaportë )
 • Klauzola për kërkim në regjistrin e kredisë  
   

* Ne rastin e një aplikimi për të cilin është i nevojshëm paraqitja e një garantori, ateherë për garantorin do të paraqiten si më lart, sipas kategorisë së klientit 

* Ne rastin e një aplikimi për të cilin është i nevojshëm paraqitja e një garantori, ateherë për garantorin do të paraqiten si më poshtë dokumentat:

 • Formulari i aplikimit në formatin e caktuar ( në varësi të kategorisë së klientit që del garantor për aplikimin )
 • Dokumeti i identifikimit të garantorit ( kartë identiteti, pasaportë )
 • Vertetim nga tatimet per detyrimet nqs eshte kompani 
 • Lëvizje llogarie bankare ( të paktën për 6 muajt e fundit )
 • Certifikata e regjistrimit ( Nipt-i )
 • Ekstrakt me vulë dhe firmë 
 • Pasqyrat financiare  për 2 vitet e fundit 
 • Strukturë pronësie ( nqs është person juridik )
 • Klauzola për kërkim në regjistrin e kredisë