Leasing operacional 

Çfarë është leasing operacional?

Leasing operacional është një marrëveshje në të cilën qiradhënësi i jep qiramarrësit automjetin ne përdorim  sipas pagesave periodike te kesteve te qirase mujore.  Leasing-u operacional ofron një mundësi për kthimin e automjetit ose rinovimin e kontratës me një makinë të re per qiramarresin, pas perfundimit afatit të kontratës .

Pas perfundimit të kontratës,  pronësia e objektit  nuk transferohet  te qiramarrësi. 

Informacion Bazë:

 • Gjate periudhës se qirasë operacionale, Qiramarrësi përdor automjetin  duke mos përfituar pronesinë në fund të periudhës
 • Kostot mujore janë të përcaktuara fikse dhe të njohura për gjithë periudhën
 • Përfitim optimal i sipërmarrësit në aspektet tatimore  duke zvogëluar bazën e tatueshme të të ardhurave, pasi shpenzimet mbi tarifat e leasing-ut jane të njohura. Automjeti regjistrohet në kontabilitetin e qiradhënësit, si një aktiv fiks.
 • Tarifat e leasing-ut janë fikse dhe shërbejnë si bazë për një llogaritje të qartë dhe të saktë të shpenzimeve, e cila është shumë e rëndësishme për kompaninë.
 • Në përcaktimin e ofertës financiare janë të nevojshme informacioni për kilometrazhin vjetor dhe periudha e përdorimit  të  automjetit  
 • Depozita e garancise varion nga 20 % në 40 % të cmimit bruto të blerjes së automjetit dhe ësht ë e kthyeshme   në fund të periudhës
 • Periudha  e përdorimit të automjetit në Qiranë operacionale është nga 6 muaj - 48 muaj
 • Në këstin mujor mund të përfshihet sigurim  kasko i plotë nga vjedhjet, dëmtimet , taksat e detyrueshme vjetore për qarkullimin e mjetit dhe regjistrimi i mjetit
 • Në këstin mujor mund të përfshihet shërbimi i mirembajtjes në koncesionarin e autorizuar, në intervalet e përcaktuara në manualin e prodhuesit
 • Kësti i qirasë është shprehur në monedhën Eur

Partnerët tanë

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT

Grupi i synuar:

 • Personat Juridikë

Avantazhet për konsumatorët:

 • Automjeti nuk paraqitet si një aktiv në bilanc,
 • Qiramarrësi paguan këstin e qirasë mujore, dhe njihen si shpenzime në pasqyrat financiare
 • Kostot janë  lehtë të planifikueshme, sepse leasing operacional është një strukturë e qëndrueshme  kostoje , në formën e kësteve mujore
 • Tarifat e leasing-ut janë të shprehura në EUR
 • Angazhim minimal kapitali.
 • Mungesa e detyrimeve afatgjata
 • Përgjegjësia për automjetin në periudhën e parashikuar nga marrëveshja për qira operacionale.
 • Procedura për miratimin e Leasing-ut operacional është e thjeshte,e shkurtër dhe fleksibël.
 • Qiramarrësi dhe qiradhënësi mund te lidhin nje kontratë për mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendesimin e pjesëve për automjetin.

Leasing operacional - Personat juridikë

Dokumentacioni i kërkuar për financim për klientët Person Juridikë:

 • Formulari i aplikimit në formatin e caktuar për klientin person juridik
 • Dokumenti i identifikimit të klientit ( kartë identiteti, pasaportë për të gjithë aksionerët me zotërim të 25% ose më shumë të aksioneve  )
 • Certifikata e regjistrimit ( Nipt-i )
 • Ekstrakti historik nga QKB me vulë të njomë
 • Pasqyrat financiare per 2 vitet e fundit
 • Vërtetim nga organi tatimor për detyrimet tatimore ( vertetim me vulë dhe firmë )
 • Lëvizje llogarie bankare  ( për të paktën 6 muajt e fundit , të firmosura dhe vulosura)
 • Struktura e pronësisë së kompanisë ( e firmosur dhe vulosur nga kompania )
 • Oferta e koncesionarit ( e firmosur dhe e vulosur )
 • Oferta e financimit ( e firmosur nga klienti )