VW Caddy Van 1.6 TDI / 55KW 75 hp

VW Caddy Van 1.6 TDI / 55KW 75 hp
Vlera bruto e objektit të financimit
13.650,00
Parapagim 30,00%
4.095,00
Kohëzgjatja e kontratës (në muaj)
60
Shuma e këstit mujor
192,60
Shpenzime administrimi
167,21
Norma e interesit nominal
7.75%
Norma e interesit efektiv
8.88%
Totali i pagesës së parë
4.262,21
Vlera e mbetur e objektit te qirasë financiare në fund të periudhës
0,00

SHËNIM

Vlera dhe specifikimet e automjetit: Sipas kërkesës së dorëzuar nga klienti. Të gjitha shumat e përmendura në këtë ofertë, janë të shprehura në Euro.

Ne oferten e mesiperme perfshihet suport 600 Eur nga Porsche Leasing ne cmimin e blerjes se automjetit

Totali i pageses se pare perfshin: Kostot e administrimit te perpunimit te kontrates se qirase dhe paradhenien, qe korespondon me shumen totale te perfshirjes se klientit sipas tabeles se mesiperme (TVSH e perfshire). Oferta nuk perfshin kostot per kontroll teknik vjetor dhe per rregjistrim, sipas legjislacionit ne fuqi.

Sigurimi : Qiramarresi perpara se te marre ne dorezim automjetin, duhet te paraqese siguracionin e plote kasko per automjetin, i cili perfshin sigurimin e automjetit kunder rrezikut te vjedhjes dhe mashtrimit si dhe sigurimin e detyrueshem TPL, sipas legjislacionit ne fuqi.

Shënim : Kjo ofertë është me karakter informativ. Cmimi i automjetit është cmim reference.  Për më shumë informacion dhe cmim përfundimtar, drejtohuni  pranë konsulentëve tanë të shitjes, pranë showroom të Porsche Albania