VW Multivan
Vlera bruto e objektit të financimit
45.000,00
Parapagim 30,00%:
13.500,00
Kohëzgjatja e kontratës (në muaj)
60
Shuma e këstit mujor
620,03
Shpenzime administrimi
551,26
Norma e interesit nominal
6.75%
Norma e interesit efektiv
7.90%
Totali i pagesës së parë
14.051,26
Vlera e mbetur e objektit te qirasë financiare në fund të periudhës
0,00

SHËNIM

Vlera dhe specifikimet e automjetit: Sipas kërkesës së dorëzuar nga klienti. Të gjitha shumat e përmendura në këtë ofertë,  janë të shprehura në Euro.

Totali i pagesës së parë përfshin: Kostot e administrimit të përpunimit të kontratës së qirasë dhe paradhënien, që korespondon me shumën totale të përfshirjes së klientit sipas tabeles së mësipërme (TVSH e përfshirë). Oferta nuk përfshin kostot për kontroll teknik vjetor dhe për rregjistrim, sipas legjislacionit në fuqi. 

Sigurimi : Qiramarrësi përpara se të marrë në dorëzim automjetin, duhet të paraqesë siguracionin e plotë kasko për automjetin, i cili përfshin  sigurimin e automjetit kundër rrezikut të vjedhjes dhe mashtrimit si dhe sigurimin e detyrueshem TPL, sipas legjislacionit në fuqi.

Shënim : Kjo ofertë është me karakter informativ. Cmimi i automjetit është cmim reference.  Për më shumë informacion dhe cmim përfundimtar, drejtohuni  pranë konsulentëve tanë të shitjes, pranë showroom të Porsche Albania